top of page

ΦΑΡΟΣ

Σκόπελος

Σκόπελος Φάρος

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε το Καταστατικό του Φάρου Σκοπέλου εδώ:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ


ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται στη Νομαρχία Μαγνησίας Σύλλογος με την επωνυμία «Φάρος Σκοπέλου», με έδρα το νησί της Σκοπέλου.

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός

Αρχικά ο σκοπός του Συλλόγου είναι να προσφέρει ψυχολογική, πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη και πληροφόρηση, σε οποιονδήποτε ενήλικα ή και παιδί που πάσχει από καρκίνο ή άλλη ασθένεια τελικού σταδίου στο νησί.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή των Σποράδων και του Βόλου. Επίσης η παροχή παρηγορητικής φροντίδας και περίθαλψης με κατ’ οίκον επισκέψεις στις παραπάνω περιοχές.

Παρηγορητική φροντίδα είναι η ενεργή συνολική φροντίδα ασθενών των οποίων η ασθένεια δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευτική διαδικασία. Πρωταρχικής σημασίας είναι ο έλεγχος του πόνου και άλλων συμπτωμάτων καθώς και η αντιμετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικής φύσης προβλημάτων. Ο στόχος της παρηγορητικής φροντίδας είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πολλές πλευρές της παρηγορητικής φροντίδας μπορούν να έχουν εφαρμογή κι ενωρίτερα στην πορεία της ασθένειας σε συνδυασμό με τη θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η παρηγορητική φροντίδα επιβεβαιώνει τη ζωή και αντιμετωπίζει το θάνατο ως μια φυσιολογική διεργασία. Δεν επισπεύδει ούτε επιβραδύνει το θάνατο. Παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και τ’ άλλα ενοχλητικά συμπτώματα, ενσωματώνει τις ψυχολογικές και πνευματικές πλευρές της φροντίδας και προσφέρει ένα συστηματικό τρόπο υποστήριξης που βοηθάει τους ασθενείς να ζήσουν όσο είναι δυνατό με ενεργό τρόπο, δεδομένων των περιορισμών που θέτει η ασθένειά τους. Προσφέρει ένα υποστηρικτικό σύστημα που βοηθάει την οικογένεια ν’ ανταπεξέλθει τόσο κατά τη διάρκεια της ασθένειας του άρρωστου μέλους της, όσο και κατά την περίοδο του πένθους τους.

ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα επίτευξης των στόχων

(α) Σε αρχικό στάδιο η παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης σχετικά με τον καρκίνο τους καρκινοπαθείς και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν.

(β) Η επαφή με τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων επικοινωνίας και παραπομπών.

(γ) Η συνεργασία με την Ορθόδοξη Εκκλησία για θέματα πνευματικής φύσης που απασχολούν τους ασθενείς.

(δ) Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης με συμβουλευτικές συνεδρίες και ημερίδες.

(ε) Με την ύπαρξη «ιατρείου», που θα λειτουργεί μια μέρα της εβδομάδας ως Κέντρο ημέρας για τους ασθενείς, τους φίλους και τις οικογένειές τους, που θα παρέχει ενημερωτικά φυλλάδια, θ’ απαντά σε ερωτήματά τους και θα προσφέρει πρακτική και ψυχολογική στήριξη.

(ζ) Με έκκληση προς το Σύστημα Υγείας ν’ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα κινητές μονάδες ελέγχου του μαστού προς τις Σποράδες.

(η) Με την διερεύνηση των στατιστικών στοιχείων για τον καρκίνο στην περιοχή των Σποράδων έτσι ώστε να παραχθούν τα κατάλληλα ενημερωτικά φυλλάδια.

(θ) Εφόσον είναι δυνατόν, η παροχή παρηγορητικής φροντίδας με κατ’ οίκον επισκέψεις να επεκταθεί σ’ όλα τα νησιά των Σποράδων και το Βόλο.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη

Οποιοσδήποτε ενήλικας επιθυμεί να στηρίξει στόχους και τους σκοπούς του Συλλόγου, μπορεί να γίνει «Φίλος» του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγραφή

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να γίνει Φίλος του Σωματείου, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος, πρέπει να υποβάλλει προς το Δ.Σ. αίτηση εγγραφής, μαζί με το όνομα, τη διεύθυνσή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Της αιτήσεως επιλαμβάνεται το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο σε έναν μήνα το πολύ από την υποβολή της, ν’ αποφασίσει για την έγκριση ή της απόρριψή της. Η απόφαση του Δ.Σ. όταν είναι απορριπτική πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. επιτρέπεται προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, φέρεται δεν υποχρεωτικά για συζήτηση και αποτελεί θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 6: Αποχώρηση

Τα μέλη μπορούν ν’ αποχωρήσουν από το Σύλλογο μετά από έγγραφη παραίτησή τους, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7: Κυρώσεις – Διαγραφή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του, να διαγράψει μέλη που εμφανίζονται είτε με τις πράξεις τους είτε με τις εκφράσεις τους να διαφωνούν με τους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου. Ένας Φίλος ο οποίος έχει διαγραφεί από το Σύλλογο για τους παραπάνω λόγους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανεγγραφή του, με νέα αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8: Υποχρεώσεις Μελών

Οι Φίλοι του Συλλόγου υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9: Δικαιώματα Μελών/Φίλων

1.Οι Φίλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. από την ημέρα της εγγραφής τους, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στη διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ., για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου.

2. Οι Φίλοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Οι Φίλοι δικαιούνται να προσκαλούν τη σύγκληση των έκτακτων Γ.Σ., υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10: Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Έκτακτες δωρεές, προερχόμενες από ιδιώτες και οργανισμούς.

Διαδικασίες που κινητοποιούν τη συλλογή πόρων.

Δωρεές από το Δήμο, το Κράτος, την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισφορές που προέρχονται από άλλους φιλανθρωπικούς συλλόγους και οργανισμούς υγείας.

Οι επιδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, εφ΄ όσον δεν επιβαρύνουν το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 11: Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Μητρώο μελών (Γραμματεία).

2. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (Γραμματεία).

3. Βιβλίο πρακτικών των τακτικών συναντήσεων του Δ.Σ. (Γραμματεία).

4. Βιβλίο ταμείου (Ταμίας).

5. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

6. Κάθε άλλο βιβλίο που η χρήση του θεωρείται απαραίτητη.

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1 Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 12: Όργανα του Συλλόγου

 

Όργανα του Συλλόγου είναι :

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Φίλων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τακτική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 5/6/7 άτομα (?)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13: Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τους Φίλους του Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Η ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύλλογο, εποπτεύει και ελέγχει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή και ειδικότερα :

(α) Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Δ.Σ.

(β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, διοικητικό και οικονομικό και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου

(γ) Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Συλλόγου εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.

(δ) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

(ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

(ζ) Αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή Φίλου.

(η) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου για τον ερχόμενο χρόνο.

(θ) Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

(ι) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής.

ΑΡΘΡΟ 14: Αναγγελία Σύγκλησης Γ.Σ.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο σε ημερομηνία μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου και της 30ης Απριλίου. Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα γνωστοποιούνται στους φίλους τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ορισμένη ημερομηνία, είτε με την ανάρτηση ανακοινώσεων στο χωριό της Σκοπέλου και τη δημοσίευσή τους σε σχετικά έντυπα, είτε με έγγραφη πρόσκληση από το Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μια αίτηση για την δι’ αντιπροσώπου ψηφοφορία.

 

Στην ετήσια Γ.Σ. μπαίνουν για έγκριση τα ακόλουθα θέματα :

(α) Ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ.

(β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

(γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρηση.

(δ) Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, μπορεί να εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη, για να συζητηθεί μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., και κάθε άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που επιφέρουν τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Συλλόγου ή μεταβολές των στόχων και των σκοπών του. Τα παραπάνω θέματα απαιτούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από το Δ.Σ., όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Συλλόγου, ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των Φίλων με γραπτή αίτηση που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα προς συζήτηση θέματα, την οποία υποβάλλει προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση το πολύ σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης

ΑΡΘΡΟ 15: Απαρτία

1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο των Φίλων συν ενός. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνάντηση, συγκαλείται νέα Γ.Σ. μέσα σε οκτώ ημέρες, χωρίς ν’ απαιτείται επιπλέον πρόσκληση, η οποία λαμβάνει χώρα στον ίδιο τόπο. Σ’ αυτή τη δεύτερη ετήσια Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται να υπάρχει απαρτία, αλλά οι αποφάσεις της είναι έγκυρες ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Φίλων.

Για τη λήψη όμως αποφάσεων σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ½ των Φίλων, συν ενός, της καθαρής δηλ. πλειοψηφίας καθώς και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων Φίλων, στη συνάντηση. Πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχει αντιπροσώπευση.

2. Ο κάθε Φίλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 16: Έναρξη εργασιών Ετήσιας Γ.Σ.

Τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο εκλεγμένος πρόεδρος, με τη βοήθεια του Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 17: Λήψη αποφάσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν εκλογές Δ.Σ., Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ψήφο εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

Οι αποφάσεις των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Φίλων, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18: Εφορευτική Επιτροπή

1. Στο τέλος των εργασιών της Ετήσιας Γ.Σ., εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Η επιλογή του ψηφοφόρου για τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκφράζεται με σταυρό.

Επιτρέπονται μέχρι 3 σταυροί. Υποχρέωση της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή και η επίβλεψη των εκλογών.

2. Στην Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει ν’ αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, καθώς και το όργανο του Συλλόγου στο οποίο θέλει να εκλεγεί.

ΑΡΘΡΟ 19: Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια, εκλέγονται δε όσοι πλειοψηφούν, κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που συγκέντρωσε ο καθένας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνει :

α. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την ανάδειξη του Προέδρου.

β. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την ανάδειξη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

γ. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα σε αλφαβητική σειρά.

 

Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό. Χρειάζεται ένας σταυρός για την ανάδειξη του Προέδρου και μέχρι 4 σταυροί για την ανάδειξη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυροί για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που σημειώνεται με μολύβι μαύρης απόχρωσης ή με μελάνι της ίδια απόχρωσης, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου συγκεντρώσει περισσότερους ψήφους από τους άλλους υποψήφιους για το Δ.Σ., αυτός/ή αυτομάτως γίνεται μέλος του Δ.Σ. Συνεπώς, οι 4 θέσεις των κανονικών μελών και οι 3 θέσεις των αναπληρωματικών μελών καλύπτονται κάθε φορά από τους πλειοψηφίσαντες υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που συγκέντρωσε ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 20: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5, 6, 7, μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη.

2. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κενωθεί θέση μέλους, αυτή καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που κενωθούν πάνω από 3 θέσεις, συγκαλείται Γ.Σ. για διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

3. Τα αξιώματα των οργάνων του Συλλόγου είναι άμισθα, τα δε έξοδα που καταβάλουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποί τους καλύπτονται από το Ταμείο του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 21: Θητεία Δ.Σ. - Συγκρότηση

1. Η θητεία του Δ.Σ. και των οργάνων του διαρκεί δύο χρόνια.

2. Η συγκρότηση του Δ.Σ. πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την επομένη των αρχαιρεσιών. Την πρόσκληση για τη συνάντηση που αποφασίζει για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. την αποστέλλει ο Πρόεδρος.

3. Αν ο Πρόεδρος αδρανήσει, τότε ο δεύτερος πλειοψηφήσας σύμβουλος αποστέλλει την πρόσκληση.

4. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

5. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει μέσα σε 31 ημέρες τη σφραγίδα του Συλλόγου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά κάθε τι που ανήκει στο Σύλλογο, με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

 

ΑΡΘΡΟ 22: Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.

2. Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το Σύλλογο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

3. Το Δ.Σ. του Συλλόγου διοικεί αυτόν, φροντίζει για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων που παίρνονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23: Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν :

α) Ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.

β) Όταν ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.

γ) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

3. Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 3 μελών.

4. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 24: Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστήριο και σε κάθε αρχή, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ανακοινώνει τα προς συζήτηση θέματα, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για την πρόοδο του Συλλόγου και την επίτευξη των στόχων του.

 

ΑΡΘΡΟ 25: Καθήκοντα Αντιπροέδρου

 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός/ή απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιονδήποτε λόγο, σε όλα τα γενικά του καθήκοντα και δικαιώματα.

 

ΑΡΘΡΟ 26: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

 

Ο Γενικός Γραμματέας προϊσταται των γραφείων του Συλλόγου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τηρεί τα πρακτικά, το μητρώο των Φίλων/μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 27: Καθήκοντα Ταμία

 

Ο Ταμίας φυλάσσει τα αρχεία καταγραφής των πόρων του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, τηρεί τα βιβλία διαχείρισης και λογοδοτεί στο Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, κρατάει τα μετρητά του Ταμείου μέχρι του ποσού των ? € και καταθέτει τα υπόλοιπα στο όνομα του Συλλόγου, σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες. Το ποσόν που κρατάει ο Ταμίας μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία σχετική με τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28: Εξελεγκτική Επιτροπή - Συγκρότηση

1. Η οικονομική εποπτεία του Δ.Σ. είναι υποχρέωση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρεις Φίλους/Μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Συλλόγου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μαζί τους εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.

3. Η θητεία της Ε.Ε. συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ.

4. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα μέσα στις ίδιες προθεσμίες με το Δ.Σ. και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

 

ΑΡΘΡΟ 29: Ε.Ε. - Αρμοδιότητες

1. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει αν οι οικονομικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Ετήσιων Γ.Σ.

2. Η Ε.Ε. εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου των πόρων, καθώς και κάθε άλλη επεξήγηση ή πληροφορία.

3. Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό και να υποβάλλει περί αυτών ολοκληρωμένη έκθεση στην ετήσια Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 30: Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του καταστατικού καθώς και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζονται μόνο από την Ετήσια Γ.Σ.

2. Για κάθε λήψη απόφασης, που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται στη Γ.Σ. η παρουσία του ½ συν ενός των Φίλων, καθώς και η πλειοψηφία των ¾ των Φίλων, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσώπευση.

 

ΑΡΘΡΟ 31: Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος λύεται με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα πρέπει να είναι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι (σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού), τουλάχιστον οι μισοί Φίλοι του Συλλόγου. Η απόφαση για τη λύση του Συλλόγου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών. Η συνέλευση θα αποφασίσει για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου, σε περίπτωση που η διάλυση του Συλλόγου έχει ήδη αποφασιστεί. Σε καμμία περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διανεμηθεί στα Μέλη/Φίλους του.

 

ΑΡΘΡΟ 32: Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει μία σφραγίδα, τη μορφή της οποίας θα καθορίσει το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 33: Διάφορα

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή κάθε ερμηνεία ασαφούς διάταξης, αποφασίζει το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και το πνεύμα του παρόντος καταστατικού.

bottom of page